สำรวจทัศนคติชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อทราบถึงทัศนคติของชาวบ้านที่มีต่อโรงไฟฟ้า และผลกระทบที่อาจจะได้รับ พร้อมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารของโรงไฟฟ้าแก่ชาวบ้านในชุมชน “