กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูอายุ โดยร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมนต์(บ้านนาลาว) มอบอาหารว่างและข้าวต้มแก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน