ด้านประสิทธิภาพเครื่องจักร //

โรงไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรหรือชีวมวล ซึ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยมีระบบเตาเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบบำบัดอากาศเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

♻ หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล

1. เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกนำไปไว้ที่คลังเก็บเชื้อเพลิง(Warehouse)เพื่อตรวจสอบความชื้น และนำไปผสมตามสูตรเชื้อเพลิงที่
กำหนดไว้
2. เชื้อเพลิงที่ผสมแล้ว จะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาไหม้(Combustion)ทำให้เกิดเป็นก๊าซเชื้อเพลิง
3. ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำที่หม้อไอน้ำ(Boiler)
4. ไอน้ำแรงสูงที่ได้ จะถูกนำไปหมุนกังหันไอน้ำ(Steam Turbines)
5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ที่ถูกต่อไว้กับกังหันไอน้ำ จะอาศัยพลังงานจากการหมุนของกังหันไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
6. ไอน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำ จะยังคงมีความร้อนเหลืออยู่ จึงถูกนำไปผ่านเครื่องควบแน่น(Condenser) เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำ
แล้วนำกลับมาเติมหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในระบบอีกครั้ง
7. น้ำหล่อเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากเครื่องควบแน่นจะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น(Cooling Tower)เพื่อระบายความร้อน และนำ
กลับมาหมุนเวียนเพื่อเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบอีกครั้ง
8. ไอร้อนและขี้เถ้าลอย จะถูกนำไปผ่านเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง(ESP)เพื่อดักจับฝุ่น และลำเลียงไปยังบ่อเก็บ
ขี้เถ้าชั่วคราว โดยขี้เถ้านี้ สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน,อุตสาหกรรมซีเมนต์,อุตสาหกรรม ก่อสร้าง ฯลฯ
9. ไอร้อนที่ผ่านการกรองฝุ่นแล้ว จะถูกนำไปที่ปล่อง(Stack)เพื่อระบายสู่ชั้นบรรยากาศ

♻ มาตราการป้องกันฝุ่นละออง

เครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต(ESP : Electrostatic Precipitator)
           ใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (ESP) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน สามารถดักจับฝุ่นได้มากถึง 99.5%
นอกจากนี้เครื่องดักจับฝุ่นแบบ ESP ยังมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ ถึง 0.01 ไมโครเมตร (ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 6,000 เท่า)
จึงทำให้มีปริมาณฝุ่นที่ออกปล่องน้อยกว่า 80 mg/m3 ซึ่งดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ที่ 120 mg/m3
เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ของโรงไฟฟ้า ABE ปัจจุบันติดตั้งการทำงานอยู่ 2 Cell
ทางบริษัทมีแผนที่จะติดตั้ง เพิ่มอีก 3 cell เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น
ESP 2 Cell ปัจจุบัน   
 ESP 3 Cell