การส่งเสริม //

 

การส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชน ปัจจุบันทางบริษัทฯมีการส่งเสริมการปลูกต้นกระดาษให้ทางเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปแล้ว จำนวน 1,505,137 ต้น สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนเงินกว่า 18 ล้านบาท
รวมทั้งช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5