การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) เดือนกุมภาพันธ์ 2565