การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) เดือนมกราคม 2565