การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) เดือนธันวาคม 2564