การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) เดือนพฤศจิกายน 2564