การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) เดือนมิถุนายน 2564