กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

ด้านประสิทธิภาพเครื่องจักร        
โรงไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่ใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรหรือชีวมวล ซึ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีระบบเตาเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงและระบบบำบัดอากาศเพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ

หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล
1.เชื้อเพลิงชีวมวลจะถูกนำไปไว้ที่คลังเก็บเชื้อเพลิง(Warehouse)เพื่อตรวจสอบความชื้น และนำไปผสมตามสูตรเชื้อเพลิงที่กำหนดไว้        
2.เชื้อเพลิงที่ผสมแล้ว จะถูกลำเลียงเข้าสู่เตาเผาไหม้(Combustion)ทำให้เกิดเป็นก๊าซเชื้อเพลิง
3.ก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้ จะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำที่หม้อไอน้ำ(Boiler)        
4.ไอน้ำแรงสูงที่ได้ จะถูกนำไปหมุนกังหันไอน้ำ(Steam Turbines)        
5.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ที่ถูกต่อไว้กับกังหันไอน้ำ จะอาศัยพลังงานจากการหมุนของกังหันไอน้ำเพื่อขับเคลื่อนการผลิตกระแสไฟฟ้า
6.ไอน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันไอน้ำ จะยังคงมีความร้อนเหลืออยู่ จึงถูกนำไปผ่านเครื่องควบแน่น(Condenser) เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำแล้วนำกลับมาเติมหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำไปใช้ในระบบอีกครั้ง        
7.น้ำหล่อเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากเครื่องควบแน่นจะถูกส่งไปยังหอหล่อเย็น(Cooling Tower)เพื่อระบายความร้อน และนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อเป็นน้ำหล่อเย็นในระบบอีกครั้ง
8.ไอร้อนและขี้เถ้าลอย จะถูกนำไปผ่านเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตแรงสูง(ESP)เพื่อดักจับฝุ่น และลำเลียงไปยังบ่อเก็บขี้เถ้าชั่วคราว โดยขี้เถ้านี้สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ฯลฯ
9.ไอร้อนที่ผ่านการกรองฝุ่นแล้ว จะถูกนำไปที่ปล่อง(Stack)เพื่อระบายสู่ชั้นบรรยากาศ

มาตราการป้องกันฝุ่นละออง        
เครื่องดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิต (ESP : Electrostatic Precipitator)        
ใช้เครื่องดักจับฝุ่นแบบใช้ไฟฟ้าสถิต (ESP) ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน สามารถดักจับฝุ่นได้มากถึง 99.5% นอกจากนี้เครื่องดักจับฝุ่นแบบ ESP ยังมีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆ ถึง 0.01 ไมโครเมตร (ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมถึง 6,000 เท่า) จึงทำให้มีปริมาณฝุ่นที่ออกปล่องน้อยกว่า 80 mg/m3 ซึ่งดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ที่ 120 mg/m3
เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ของโรงไฟฟ้า ABE ปัจจุบันติดตั้งการทำงานอยู่ 2 Cell ทางบริษัทมีแผนที่จะติดตั้ง เพิ่มอีก 3 cell เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น ESP 2 Cell ปัจจุบันESP 3 Cell


วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร                                 
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองบุรีรัมย์ รับซื้อวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรกว่า 158,334 ตันต่อปี คิดเป็นเงินหมุนเวียนแก่เกษตรกรกว่า 206 ล้านบาท  จากลูกค้าและเกษตรกรกว่า 100 ราย โดยวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตรที่รับซื้อ ได้แก่ ไม้สับ แกลบ เศษใบอ้อย ซังข้าวโพด กะลาปาล์ม เปลือกไม้หยาบ เศษไม้วี ไม้ท่อนยูคาฯบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ABE)

โรงไฟฟ้าดอนมนต์ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ACES)

โรงไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน แอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้อกิจการและดำเนินการโรงไฟฟ้าสตึกและโรงไฟฟ้าอำพัน ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563