บทนำและความเป็นมา

โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยโรงงานไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์ (ACES) และโรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 
ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน แอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้อกิจการและดำเนินการโรงงานไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์ (ACES) และโรงไฟฟ้าดอนมนต์ (ABE) ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 โดยมีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด บริหารงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ABE)

โรงไฟฟ้าดอนมนต์ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ACES)

โรงไฟฟ้าเมืองบุรีรัมย์ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน แอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้อกิจการและดำเนินการโรงไฟฟ้าสตึกและโรงไฟฟ้าอำพัน ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563

กิจกรรมทั้งหมด

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รีวิวจริงจากลูกค้าDonmon-buriram

Brand