บทนำและความเป็นมา //

          โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเมืองบุรีรัมย์ ประกอบไปด้วยโรงงานไฟฟ้าสตึกไบโอแมสและโรงไฟฟ้าอำพัน ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบันทางกลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน แอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาซื้อกิจการและดำเนินการโรงไฟฟ้าสตึกและโรงไฟฟ้าอำพัน ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563
โดยมีการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในพื้นที่ชุมชนและการบริการด้านพลังงานของการไฟฟ้า
ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด บริหารงานโดย บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)

 

♻ บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด

 

 

♻ บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด