CSR News & Update

 • ที่จุดตรวจคัดกรอง COVID-192024/03/19
 • เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย2024/02/07
 • พนักงาน CSR ลงพื้นที่ชุมชน2023/05/10
 • ACE สืบสานประเพณีท้องถิ่น2023/03/22
 • กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา2023/01/06
 • สำรวจทัศนคติชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้า2022/12/08
 • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้สูอายุ2022/11/09
 • โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก2022/09/28
 • โครงการกิจกรรม ACE ห่วงใย ชุมชนห่างไกล2022/08/14
 • โครงการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงทาง2022/06/13
 • กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยให้กับเทศบาลตำบล